Energy management system

การจัดทำระบบการจัดการพลังงาน (EM System)

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2535 เป็นต้นมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระพระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2551 กำหนดให้โรงงาน/อาคารควบคุมต้องจัดทำรายงานการจัดการพลังงานเสนอต่อ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทดแทน (พพ.) กระทรวงพลังงานทุกปี โดยกำหนดส่งรายงานการจัดการพลังงาน ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม พ.ศ.2551 ไว้ 8 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน

1.มีการกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในด้านพลังงาน (Organization Chart)

2.ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบในการจัดการพลังงานจากผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นทางการ

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานะเบื้องต้น

ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรและสภาพการใช้พลังงานต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดนโยบายและกระบวนการจัดทำวิธีการจัดการพลังงานต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดนโยบายและการประชาสัมพันธ์

1.ประกาศนโยบายพลังงานลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นทางการ

การประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม หรือการรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิค

ข้อมูลสถิติการใช้พลังงานและปริมาณผลผลิต
2.ดัชนีการใช้พลังงาน

3.สัดส่วนการใช้พลังงาน

4.ผลการวิเคราะห์และตรวจวัดประสิทธิภาพอุปกรณ์, เครื่องจักร หรือกระบวนการผลิตที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน

ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดมาตรการ เป้าหมาย และคำนวณผลตอบแทนทางการเงิน

รายการมาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายพร้อมทั้งผลตอบแทนทางการเงิน
เป้าหมายในการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการ การกำหนดมาตรการจะช่วยแก้ไขปัญหาการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

มีแผนปฏิบัติการในกรอบการดำเนินการ 1 ปี

ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและตรวจประเมินภายใน

รายงานความก้าวหน้าเทียบกับแผนงาน
2.รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงาน ผลสำเร็จในด้านผลประหยัดพลังงานของมาตรการตามการตรวจวัดและพิสูจน์ผล (Measurement & Verification) กับเป้าหมายในแผนงาน

ขั้นตอนที่ 8 การทบทวนผลการดำเนินการ

ทราบถึงข้อบกพร่องของวิธีการจัดการพลังงานที่ผ่านมา
ความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขปรับปรุง เช่น การเปลี่ยนนโยบายพลังงาน โครงสร้างคณะทำงาน หรือองค์ประกอบอื่นๆ
การจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน (EM Report)

การจัดทำรายงานจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 โดยที่อาคารหรือโรงงานเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลที่ต้องใส่ในรายงานจัดการพลังงาน ประกอบด้วย

- ข้อมูลเบื้องต้นของอาคาร/โรงงาน

- สถิติการใช้ไฟฟ้า / บิลค่าไฟฟ้า ย้อนหลัง 12 เดือน

- นโยบายด้านพลังงาน

- โครงสร้างคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

- การประเมินสถานะการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix)

- บอร์ดการจัดการพลังงานและการประชาสัมพันธ์

- การฝึกอบรมพนักงาน

- กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

- มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่จัดทำพร้อมทั้งแผนและเป้าหมาย

- การตรวจติดตามการดำเนินการและผลการประเมิน

- การทบทวนผลการดำเนินการ 

Visitors: 15,809