ESCO

รูปแบบการลงทุนอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทนโดยระบบ ESCO 

(Energy Investment)

         ทางเลือกใหม่ของการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ซึ่งบริษัทจัดการพลังงาน หมายถึง บริษัทหรือองค์กร ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยเข้าไปรับดำเนินการต่างๆ ให้ผู้รับบริการหรือลูกค้า เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทนแล้วแบ่งผลประโยชน์ พร้อมทั้งมีการรับประกันถึงผลประโยชน์สุทธิ ของโครงการที่สามารถดำเนินการได้ไว้ด้วย ในกรณีที่ผลประโยชน์สุทธิของโครงการไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้ บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบชดเชยให้ รูปแบบการลงทุน มี 2 รูปแบบดังนี้

1. ผู้รับบริการเป็นผู้ลงทุน

         โดยทั่วไปเรียกว่า Guaranteed Saving ซึ่งผู้รับบริการเป็นผู้ลงทุน โดยมี ESCO รับประกันผลการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน พร้อมกับมีการจัดทำสัญญาพลังงานระหว่างผู้รับบริการกับ ESCO โดยประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการ ที่สามารถดำเนินการได้จะเท่ากับหรือมากกว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้รับบริการจะต้องจ่ายในการลงทุน

ถ้าหากผลประโยชน์สุทธิของโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริงต่ำกว่าผลประโยชน์สุทธิที่กำหนดในสัญญาแล้ว ESCO จะเป็นผู้ชดเชยส่วนที่ขาดให้กับผู้รับบริการ แต่ในทางตรงข้าม หากผลประโยชน์สุทธิสูงกว่าที่กำหนดในสัญญา ผู้รับบริการต้องแบ่งผลประโยชน์สุทธิส่วนที่สูงกว่าการรับประกันให้กับ ESCO การลงทุนรูปแบบนี

2. การลงทุนโดย ESCO เป็นผู้รับผิดชอบเงินลงทุน

         โดยทั่วไปเรียกว่า Shared Saving ซึ่ง ESCO เป็นผู้ลงทุน และรับความเสี่ยงค่าใช้จ่ายที่ได้ลงทุนก่อน แล้วนำเอาผลประโยชน์สุทธิของโครงการที่สามารถดำเนินการได้มาแบ่งผลประโยชน์ระหว่าง ESCO กับผู้รับบริการ ตามข้อตกลงในสัญญาพลังงาน

                                                            การลงทุนโดย ESCO เป็นผู้รับผิดชอบเงินลงทุน (Shared Saving)