Solar Farm/Rooftop

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

 

 

     1) ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 • ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV) ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 185 kWp
 • ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) แบบ Gel Type ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 250 kWh
 • ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่ ขนาดแผง Solar รวมไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ หลอด LED ขนาดไม่เกิน 35 วัตต์ บนเสาสูง 7 เมตร จำนวน 20 ต้น
 • ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ยหมักจากเศษพืช ขยะอินทรีย์ ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม/วัน

 

       2) พื้นที่ อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

 • ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV) ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 165 kWp
 •  ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) แบบ Gel Type ขนาดรวมไม่น้อยกว่า    250 kWh
 • ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่ ขนาดแผง Solar รวมไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ หลอด LED ขนาดไม่ เกิน 35 วัตต์ บนเสาสูง 7 เมตร จำนวน 20 ต้น
 • ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ยหมักจากเศษพืช ขยะอินทรีย์ ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม/วัน
 • ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดวันละไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.
 • ถังเก็บน้ำ ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.

   

 

 

 

ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop)

บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ขนาด 20 กิโลวัตต์ พร้อมแบตเตอรี่สำรอง ที่มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก จ.เชียงราย

 • Solar rooftop

 • Solar rooftop

 • Solar rooftop

 • Solar rooftop

Visitors: 15,813