Solar Farm/Rooftop

ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop)

บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ขนาด 20 กิโลวัตต์ พร้อมแบตเตอรี่สำรอง ที่มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก จ.เชียงราย

  • Solar rooftop

  • Solar rooftop

  • Solar rooftop

  • Solar rooftop