ISO 50001

การจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001

ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2554 โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์กรที่นำไปใช้สามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยองค์กรมีการปรับปรุงทรัพยากรที่มีการใช้พลังงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้น สร้างความชัดเจนและสนับสนุนในการสื่อสารเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรด้านพลังงาน ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการพลังงานและเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีในการจัดการพลังงาน ช่วยสนับสนุนในการประเมินและจัดลำดับความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานใหม่ๆ ให้กรอบสำหรับการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต และสามารถทำร่วมกันกับระบบการจัดการองค์กรอื่น ๆ เช่น ด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม
การดำเนินการต่างๆ ได้มีการนำหลักการจากระบบมาตรฐานคุณภาพและ มาตรฐานการจัดการพลังงานต่างๆ มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 50001 : 2011 เพื่อให้การดำเนินการเป็นระบบ เน้นความมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ มีความยั่งยืนและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฏหมาย ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 : 2011 มีด้วยกัน 9 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย

1. แต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารด้านพลังงาน (EnMR) ทีมงานด้านพลังงานและผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor)
2. อบรมข้อกำหนดระบบ ISO 50001
3. จัดทำระบบเอกสารและจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น
4. อบรมสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
5. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบ ISO 50001:2011 จากระบบเอกสารที่กำหนด
6. ตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)
7. ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management review)
8. ตรวจประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอใบรับรอง (Pre Audit)

  

Visitors: 19,958