Training/Workshop

งานฝึกอบรมด้านพลังงาน (Training)

การให้บริการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับพลังงาน การสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงาน เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั้งด้านพลังงานไฟฟ้าและความร้อน หัวข้อที่จะทำการฝึกอบรม ได้แก่

มาตรฐานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย (พพ.)
แนวทางการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน (ตามกฎหมาย)เพื่อนำส่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
แนวทางการตรวจติดตาม และการประเมินการจัดการพลังงานภายใน สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ในมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ตามกฎหมาย)
จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานในองค์กร
ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและพลังงานทดแทน
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
- การลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Peak Demand)

- การจัดการการใช้ไฟฟ้า

- การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง

- การอนุรักษ์พลังงานในมอเตอร์

- การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor Correction)

- การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

- การลดต้นทุนพลังงานในโรงงาน

- การตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า (Electrical Measurement)

- การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า (Energy Audit)

- การออกแบบระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)

 

บรรยากาศการอบรม

 

 

  

 

Visitors: 19,957