Independent Engineering (IE)

 

งานบริการวิศวกรอิสระ (Independent Engineering)

 

รับหน้าที่เป็นวิศวกรที่ปรึกษาอิสระ (Independent Engineer) ให้กับธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ลงทุน ในการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการทั้งทางด้านเทคนิค และด้านการเงิน ให้ความเห็นต่อโครงการด้านความเหมาะสมของเทคโนโลยี สมรรถนะของโรงไฟฟ้าตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าพร้อมกับให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้โครงการสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและสำเร็จตามแผน รวมถึงจัดทำรายงานแสดงข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการและความเห็นของวิศวกรที่ปรึกษาอิสระ สำหรับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินกู้ในโครงการ และรายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำเดือน

 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 ฐานะที่ปรึกษาของโครงการ มีหน้าที่ดำเนินงานและให้บริการต่างๆ สำหรับโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวล ดังนี้

 1) สำรวจและเลือกพื้นที่ก่อสร้าง

 2) ดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ

 3) ออกแบบและคำนวณทางวิศวกรรมในภาพรวมของระบบ

 4) ดำเนินการประมูลจัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมา

 5) คัดเลือกและแนะนำผู้รับเหมาแก่โครงการ

 6) จัดเตรียมสัญญา รวมถึงให้คำปรึกษาในการเจรจาข้อตกลงของสัญญากับผู้รับเหมา

 7) จัดเตรียมข้อเสนอทางการเงิน สัญญา รวมถึงดำเนินการเจรจากับสถาบันการเงิน

 8) ให้คำปรึกษาและความเห็นในการออกแบบทางวิศวกรรมของผู้รับเหมา

 9) จัดหาวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ในฐานะวิศวกรฝ่ายเจ้าของโครงการ)

 10) ดำเนินการจัดการก่อสร้าง (ในฐานะวิศวกรฝ่ายเจ้าของโครงการ)

 

 การให้บริการที่ปรึกษาแก่สถาบันการเงิน ได้ทำหน้าที่เป็นวิศวกรของธนาคาร หรือ วิศวกรที่ปรึกษาอิสระ โดยมีหน้าที่ดังนี้

 1) ทบทวนข้อกำหนดทางด้านเทคนิคของโครงการ เช่น ข้อเสนอทางเทคนิค สัญญาของผู้รับเหมา เป็นต้น

 2) ทบทวนสถานะใบอนุญาตต่างๆ ของโครงการ

 3) ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของธนาคารในการเข้าตรวจและประชุมประจำเดือนที่หน้างาน รวมถึงติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

 4) ทบทวนเอกสารที่จำเป็นในการเบิกจ่ายเงินกู้

 5) ทบทวนและให้ความเห็นต่อความก้าวหน้าของโครงการในด้านเทคนิค เพื่อพิจารณาการเบิกจ่ายเงินกู้

 6) ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการเชื่อมต่อระบบของโรงไฟฟ้าให้สอดคล้องตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

 7) ทบทวนและให้ความเห็นต่อการทดสอบสมรรถนะของโรงไฟฟ้าตามเงื่อนไขของสัญญาผู้รับเหมา

 

 

 
 

 

บริษัทฯ ให้บริการเป็นวิศวกรอิสระให้กับธนาคารต่างๆ เช่น ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB Thai Bank) และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า  (EXIM Bank) ในโครงการก่อสร้สงโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงงานผลิตเอทานอล  รายชื่อโครงการแสดงดังต่อไปนี้

 
No. Project Customer  Lender 
1 9.9 MWe Rice Husk Fired Power Plant, Nakhornratchasima Province 2009 TRC CLEAN ENERGY Company Limited CIMB Thai
2 9.4 MWe Rice Husk Fired Power Plant, Chiangrai Province 2010 CLEAN ENERGY Two         Limited CIMB Thai
3 200,000 LPD Impress Ethanol Plant Project, Chacheongsao Province 2011

Impress Ethanol  Company Limited

EXIM Bank
4 17 MWe Rice Husk Fired Power Plant, Surin Province 2011 Mungcharoen Biomass Company Limited CIMB Thai
5 9.9 MWe Wood Bark Fired Power Plant, Burirum Province 2012 Well Korat Energy Company Limited CIMB Thai
6 9.4 MWe Rice Husk Fired Power Plant, Phrae Province 2013 Clover Power Co., Ltd. CIMB Thai

 

Visitors: 19,955