M&V Measuring

Measurement Instrument
        บริษัทฯ มีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ และเครื่องมือตรวจวัดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน ในสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้

 

 • DATA LOGGER 3 PHASE

  ยี่ห้อ ELITE PRO เป็นเครื่องมือวัดค่าไฟฟ้า แบบ online โดยค่าที่สามารถบันทึกได้ ประกอบด้วยค่ากระแส (Amp) ค่าแรงดันไฟฟ้า (Volt) ค่ากำลังไฟฟ้า (kW) เพาเวอร์แฟคเตอร์ (P.F.) ค่าพลังงานไฟฟ้า ในรูป (kWh) หรือ (kVA) และ รีแอคทีฟเพาเวอร์ (kVar)
 • POWER METER

  ยี่ห้อCHAUVIN ARNOUX
  CT 20 , 200 , 500 A
  ขนาดวัดค่ากระแส (Amp) ค่าแรงดันไฟฟ้า (Volt) ค่ากำลังไฟฟ้า (kW) เพาเวอร์แฟคเตอร์ (P.F.) ค่าพลังงานไฟฟ้า (kVA) และ รีแอคทีฟเพาเวอร์ (kVar)
 • POWER METER

  ยี่ห้อ CHAUVIN ARNOUX
  CT 500 , 1,500 A วัดค่ากระแส (Amp) ค่าแรงดันไฟฟ้า (Volt) ค่ากำลังไฟฟ้า (kW) เพาเวอร์แฟคเตอร์ (P.F.) ค่าพลังงานไฟฟ้า (kVA) และ รีแอคทีฟเพาเวอร์ (kVar)
 • POWER RECORDER SINGLE PHASE

  ยี่ห้อ CHAUVIN ARNOUX C.A 8230 CT 3,000 A
  วัดค่ากระแส (Amp) ค่าแรงดันไฟฟ้า (Volt) ค่ากำลังไฟฟ้า (kW) เพาเวอร์แฟคเตอร์ (P.F.) ค่าพลังงานไฟฟ้า ในรูป kWh หรือ ,kVA และ รีแอคทีฟเพาเวอร์ (kVar) ,Harmonic , วัดกระแสตั้งแต่ 10-3,000A
 • CT 5 A

  ยี่ห้อ UNIVERSAL THECHNIC M1.UB วัดค่ากระแส 0 – 5 A
 • CT 2OO A

  ยี่ห้อ CHAUVIN ARNOUX MN 09 วัดค่ากระแส 0 – 200 A
 • CT 1000 A

  ยี่ห้อ CHAUVIN ARNOUX C 103 วัดค่ากระแส 0 – 1,000 A
 • CT 3O A

  ยี่ห้อ CHAUVIN ARNOUX SPLIT CORE วัดค่ากระแส 0 – 30 A
 • CT 3,00O A

  ยี่ห้อ CHAUVIN ARNOUX FLEX 3000A วัดค่ากระแส 0 – 3,000 A
 • ถุงมือกันไฟฟ้า 10,000 V

  ยี่ห้อ Kachele-Cama Latex Gmbh ใช้สำหรับป้องกันความปลอดภัยในขณะตรวจวัดกระแสไฟฟ้าในตู้เมนไฟฟ้าหรือจุดที่มีความเสี่ยงมากๆ
 • ถุงมือกันไฟฟ้า 10,000 V

  ยี่ห้อ Kachele-Cama Latex Gmbh ใช้สำหรับป้องกันความปลอดภัยในขณะตรวจวัดกระแสไฟฟ้าในตู้เมนไฟฟ้าหรือจุดที่มีความเสี่ยงมากๆ
 • ถุงมือกันไฟฟ้า 10,000 V

  ยี่ห้อ KCL - EN 60903 ใช้สำหรับป้องกันความปลอดภัยในขณะตรวจวัดกระแสไฟฟ้าในตู้เมนไฟฟ้าหรือจุดที่มีความเสี่ยงมากๆ
 • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด

  ยี่ห้อ SHINKO IRT-100-TA วัดค่า อุณหภูมิ 500 ๐C
 • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัสและแบบจุ่ม

  ยี่ห้อ LINE SEIKI YC700 วัดค่าอุณหภูมิ 0-700 ๐C
 • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัสและแบบจุ่ม

  ยี่ห้อ UNION UN-305A วัดค่าอุณหภูมิ 0-700 ๐C
 • เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น

  ยี่ห้อ CHAUVIN ARNOUX C.A 846 วัดค่า อุณหภูมิ -50 – 100 ๐C , วัดค่าความชื้น 0-100%
 • เครื่องวัด ความเร็วลม

  ยี่ห้อ DIGICON DA-4ANEMOMETER วัดค่าความเร็วลม , 0.8 – 30 m/s 2.8 – 108 km/h , 1.6 – 59 konts 160 – 5900 ft/mon

 • เครื่องวัดความเร็วลม,อุณหภูมิ,ความชื้น

  ยี่ห้อ Testo รุ่น 450 วัดค่าความเร็วลม,อุณหภูมิ,ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ
 • LUX METER

  ยี่ห้อ DIGICON LX-50 วัดค่าความส่องสว่าง 0-50,000 LUX
 • เครื่องวัดสตีมแทรป

  ยี่ห้อ TRAPMAN TM5 (TLV) วัดอัตราการรั่วไหลของไอน้ำที่ steam trap
 • เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องจักรหมุน

  ยี่ห้อ CHAUVIN ARNOUX C.A 25 วัดค่าความเร็วรอบ 0.6 – 99,999 ft/min
 • เครื่องวัดอัตราการไหล แบบ Ultrasonic Flow Meter

  ยี่ห้อ Fuji Ejectric รุ่น FL B20004 วัดบันทึกอัตราการไหลของน้ำเย็นและน้ำหล่อเย็นแบบ อัลตร้าโซนิค
 • เครื่องตรวจวิเคราะห์ไอเสีย เพื่อประเมินประสิทธิภาพการเผาไหม้

  ยี่ห้อ Testo รุ่น 342-1 ตรวจวัดก๊าซเสีย ได้แก่ อุณหภูมิ , ปริมาณ O2 , CO2 , CO และ TDS
 • เครื่องวัดความเป็น กรด – ด่าง

  ยี่ห้อ HACH รุ่น 44600 – 00 วัดความเป็น กรด-ด่าง ของน้ำ
 • หมวกนิรภัย

  ยี่ห้อ KENE-MAY รุ่น KM ใช้ป้องกันวัสดุตกใส่ศีรษะเมื่อทำการปฏิบัติงานในโรงงาน
 • แว่นตานิรภัย

  ใช้สำหรับป้องกันความปลอดภัยในขณะตรวจวัดกระแสไฟฟ้าในตู้เมนไฟฟ้าหรือจุดที่มีความเสี่ยงมากๆ
 • วิทยุสื่อสาร

  ยี่ห้อ iCOM ใช้สำหรับติดต่อกันในขณะปฏิบัติงานเพื่อความคล่องตัวและรวดเร็วในขณะปฏิบัติงาน
Visitors: 19,955