ตรวจวัด PES โรงไฟฟ้า

ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม (COGENERATION) มีข้อดีกว่าระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนแบบแยกผลิตที่ได้มีการใช้งานมาในอดีต ทั้งในด้านการประหยัดเชื้อเพลิงที่ใช้ และช่วยลดการปลดปล่อย มลพิษออกสู่บรรยากาศ โดยทั่วไปประสิทธิภาพโดยรวม (Combined Efficiency) ของระบบ COGENERATION มีค่าประมาณ 70-90% หรืออาจมากกว่านี้ และหากประสิทธิภาพโดยรวมและค่าอัตราส่วน พลังงานไฟฟ้าต่อพลังงานความร้อนที่ผลิตได้ (Power-to-Heat Ratio) ของระบบมีค่าสูงยิ่งขึ้นก็จะยิ่งทําให้ กระบวนการผลิตในระบบ COGENERATION มีประสิทธิผลที่ดีขึ้นด้วย การที่จะทําให้ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ COGENERATION มีค่าสูงได้นั้น พลังงานความร้อนที่ ผลิตได้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าจะต้องถูกนําไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการอื่นๆ เช่น ใช้ในกระบวนการ อุตสาหกรรม หรือนําไปใช้ในระบบทําความร้อน และระบบทําความเย็นในอาคาร เป็นต้น

ธีการคํานวณดัชนีที่ใช้ชี้วัดความสามารถในการใช้พลังงานปฐมภูมิใน กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมกัน (PES) สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (ระบบ Cogeneration) ที่เป็นรายละเอียดที่ต่อเนื่องมาจากระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท สัญญา Firm ระบบ COGENERATION ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Firm Cogen พ.ศ. 2550 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552-2553) และสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Firm Cogen พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) และตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วย การจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ระบบ Cogeneration พ.ศ. 2560

Visitors: 19,955